The Multisensory Method

การเรียนรู้จะมีผลดีขึ้นเมื่อเราได้รู้จักความหมายของคำผ่านวิธีแฟรช วิธีสอนแบบนี้เป็นวิธีที่สนุกสนาน เด็กเล็กชอบดูภาพเคลื่อนไหว ได้ยินและเลียนแบบเสียงสัตว์ และแสดงท่าทางต่างๆเช่น ยกมือขึ้นหรือเตะเท้าไปมา