The Picture Flash Method

วิธีนี้จะช่วยเสริมสิ่งที่ลูกคุณได้เรียนรู้มาแล้วจากบทเรียน Multisensory ก่อนหน้านั้น วิธีนี้จะแฟรชรูปภาพโดยใช้เวลาเท่ากันกับบทเรียนการแฟรชคำ