หลักสูตราภาษา Little Reader

หลักสูตาภาษาอังกฤษของ Little Reader

รวมหลักสูตรเต็มรูปแบบ 12 เดือน มีเนื้อหาวิชาใน 229 หมวดหมู่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คำศัพท์ 3,975*คำ รูปภาพ 2,846 รูป ไฟล์เสียง 7,450 ไฟล์ เสียงบรรยายภาพและเอฟเฟ็ค 1,114 เสียง ...และคลิปวิดีโอกว่า 809 คลิป

* หลักสูตรของ Little Reader ที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้ ได้ถูกเขียนและบันทึกเสียงด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและสำเนียงประเทศอังกฤษ

 • Action Words 1
  Action Words 2
  Action Words 3
  Action Words 4
  Action Words 5
  Action Words - Progressive
  Animals and Body Parts
  Baby Things
  Color and Shapes
  (Colour and Shapes)
  Colors 1 (Colours 1)
  Common Animals 1
  Common Animals 2
  Couplets 1
  Couplets 2
  Creepy Crawlies
  Drinks
  Flying Insects
  Food 1
  Food 2
  Fruits 1
  Fruits 2
 • Hand Actions 1
  Hand Actions 2
  Hand Motions 1
  Kids' Things
  Nature 1
  Nature 2
  Nature 3
  Objects 'A' and 'An' 1
  Objects 'A' and 'An' 2
  Objects 'An'
  Objects and Colors
  (Objects and Colours)
  Parts of the Body - Head
  Parts of the Body 1
  Parts of the Body 2
  Parts of the Body 3
  Parts of the House 1
  People
  People and Actions
  Plural (Sentences)
  Reptiles
  Shapes 1
 • Singular and Plural 1
  Singular and Plural 2
  Sweet Food
  Syllables 1
  Syllables 2
  Syllables 3
  Syllables 4
  Things at Home - Meal Time
  Things at Home 1
  Things at Home 2
  Things at Home 3
  Things We Wear 1
  Things We Wear 2
  Transportation 1
  (Transport 1)
  Transportation 2
  (Transport 2)
  Water Creatures 1
  Wild Animals 1
  Wild Animals 2
  Wild Animals 3
  Wild Animals 4

Sight Words

 • Sight Words 1
  Sight Words 2
  Sight Words 3
  Sight Words 4
  Sight Words 5
  Sight Words 6
  Sight Words 7
 • Sight Words 8
  Sight Words 9
  Sight Words 10
  Sight Words 11
  Sight Words 12
  Sight Words 13
  Sight Words 14
 • Sight Words 15
  Sight Words 16
  Sight Words 17
  Sight Words 18
  Sight Words 19
  Sight Words 20

Word Split

 • Syllables 1
  Syllables 2
  Syllables 3
  Syllables 4
  Syllables 5
  Syllables 6
  Syllables 7
 • Syllables 8
  Syllables 9
  Syllables 10
  Syllables 11
  Syllables 12
  Word Split 1
  Word Split 2
 • Word Split 3
  Word Split 4
  Word Split 5
  Word Split 6
  Word Split 7
  Word Split 8
  Word Split 9

ประโยคและนิทาน

 • Simple Sentences 1
  Simple Sentences 2
  Day At The Zoo
  Let's Pretend
  Colors Everywhere (Colours Everywhere)
  Animal Sounds
  I Can Do Things
  I Like to Play
  The Cat, Rat and Bat
  A Bug and A Slug
  A Pig and A Bee
  A Man and His Pet
  Jill Likes Flowers
 • Hide and Seek
  Meet The Jones Family
  Going Places
  The Big Sky
  Smiles
  What Animals Can Do
  Here Is My Head
  What I Do
  Sally's Room
  These Are the Parts of My Body
  Friends
  Yellow Sun, Blue Sky
  I Like the Way
  The Friendly Crocodile

The Pattern Phonics™ System

ด้วยโปรแกรม Little Reader ลูกคุณไม่เพียงแค่จะได้เรียนอ่านด้วยวิธี sight read เท่านั้น แต่ยังจะได้รับการแนะนำให้รู้จักการถอดรหัสภาษาเขียนในลักษณะซึ่งทำได้โดยง่ายด้วยการใช้ Pattern Phonics ของเรา โปรแกรมจะช่วยให้คุณสามารถแยกคำในพยางค์ออกเป็น "ส่วน" ได้ นี่เป็นวิธีที่ช่วยสร้างภาพของคำโดยการแสดงการเน้นการออกเสียง สระ พยัญชนะบางตัว และการผสมคำ!

 • Words that start with 'b'
  Words that start with 'c' (car)
  Words that start with 'c' (cell)
  Words that start with 'd'
  Words that start with 'f'
  Words that start with 'g' (gap)
  Words that start with 'g' (gel)
  Words that start with 'h'
  Words that start with 'j'
  Words that start with 'k'
  Words that start with 'l'
  Words that start with 'm'
  Words that start with 'n'
  Words that start with 'p'
  Words that start with 'q'
  Words that start with 'r'
  Words that start with 's'
  Words that start with 't'
  Words that start with 'v'
  Words that start with 'w'
  Words that start with 'x'
  Words that start with 'y'
  Words that start with 'z'
  Words that start with 'bl'
  Words that start with 'ch'
  Words that start with 'fr'
  Words that start with 'kn'
  Words that start with 'sh'
  Words that start with 'st'
  Words that start with 'th'
  Words that end in 'at'
  Words that end in 'ad'
  Words that end in 'an'
  Words that end in 'ap'
  Words that end in 'ay'
  Words that end in 'ar'
 • Words that end in 'et'
  Words that end in 'ed' (bed)
  Words that end in 'ee'
  Words that end in 'it'
  Words that end in 'in'
  Words that end in 'ig'
  Words that end in 'ot'
  Words that end in 'op'
  Words that end in 'ug'
  Words that end in 'ub'
  Words that end in 'ale'
  Words that end in 'ace'
  Words that end in 'ade'
  Words that end in 'ake'
  Words that end in 'ate'
  Words that end in 'ave'
  Words that end in 'ab'
  Words that end in 'am'
  Words that end in 'ag'
  Words that end in 'ack'
  Words that end in 'and'
  Words that end in 'ang'
  Words that end in 'ark'
  Words that end in 'ard'
  Words that end in 'art'
  Words that end in 'all'
  Words that end in 'end'
  Words that end in 'ent'
  Words that end in 'ell'
  Words that end in 'ess'
  Words that end in 'est'
  Words that end in 'een'
  Words that end in 'eek'
  Words that end in 'eed'
  Words that end in 'er'
  Words that end in 'ed' (counted)
 • Words that end in 'ing'
  Words that end in 'im'
  Words that end in 'ip'
  Words that end in 'ill'
  Words that end in 'ine'
  Words that end in 'ice'
  Words that end in 'ight'
  Words that end in 'ir'
  Words that end in 'ow' (blow)
  Words that end in 'oke'
  Words that end in 'ote'
  Words that end in 'one'
  Words that end in 'ode'
  Words that end in 'ob'
  Words that end in 'od'
  Words that end in 'ore'
  Words that end in 'oy'
  Words that end in 'oon'
  Words that end in 'ow' (cow)
  Words that end in 'ut'
  Words that end in 'ud'
  Words that end in 'un'
  Words that end in 'uff'
  Words that end in 'ull'
  Words that end in 'ush'
  Words that end in 'ust'
  Words that end in 'unk'
  Words that contain 'ur'
  Words that end in 'oat'
  Words that end in 'ear'
  Words that end in 'ain'
  Words that end in 'eat'

หมวดหมู่มาตรฐาน (รวมอยู่ในโปรแกรมทดลองฟรี)

 • The Alphabet
  The Alphabet Song
  Everyday Phrases
  Family

 

Little Reader Chinese Curriculum

In total, the full 12-month curriculum includes lesson subjects in 334 categories and contains 3,576 words, 2,768 images, 5,232 pronunciation files, 1,138 picture audio and sound effects, and over 520 video clips!

 • Action Words 1A
  (single-word)
  Action Words 1B
  (double-word)
  Action Words 2A
  (single-word)
  Action Words 2B
  (double-word)
  Action Words 3
  Action Words 4
  Action Words 5
  Action Words 6
  Action Words 7
  Action Words 8
  Action Words 9
  Animals 1
  Animals 2
  Animals 3
  Animals 4
  Animals 5
  Animals 6
  Baby Things
  Colors 1
  Creepy Crawlies
  Desserts and Drinks 1
  Desserts and Drinks 2
 • Flying Insects
  Food 1
  Food 2
  Fruits 1
  Fruits 2
  Kids' Things
  Nature 1
  Nature 2
  Parts of the Body 1A
  (single-word)
  Parts of the Body 1B
  (double-word)
  Parts of the Body 2
  Parts of the Body 3
  Parts of the House
  People
  Phrases 1
  Phrases 2
  Phrases 3
  Places 1
  Playground
  Quantifiers
 • Reptiles
  Shapes 1
  Singular 1
  Singular 2
  Singular and Plural 1
  Singular and Plural 2
  Singular and Plural 3
  Singular and Plural 4
  Things at Home
  Things at Home (Bathroom)
  Things at Home (Meal Time)
  Things at Home (Study Room)
  Things We Wear 1
  Things We Wear 2
  Transportation 1
  Transportation 2
  Transportation 3
  Vegetables 1
  Water and Land Creatures
  Water Creatures 1
  Western Food

Sentences and Stories

 • Short Sentences 1
  Short Sentences 2
  Short Sentences 3
  Short Sentences 4
  Simple Sentences 1
  Simple Sentences 2
  Simple Sentences 3
  Simple Sentences 4
  Simple Sentences 5
 • I Like the Way
  Lily's Room
  Look at My Face
  Smiles
  The Friendly Crocodile
  What Animals Can Do
  What I Do
  Yellow Sun, Blue Sky

The Pattern Phonics™ System

Children taught to read in babyhood have been known to develop an intuitive understanding of phonics. BrillKids' Pattern Phonics™ course is designed to facilitate and accelerate this natural process. To help the child with decoding, different colors are used within words, and when applied to the Pinyin-based Chinese Curriculum Phonics lessons, your child will learn to read pinyin and at the same time understand the four tones as well!

 • Consonants 1 ('b' to 'l')
  Consonants 2 ('g' to 'x')
  Consonants 3 ('zh' to 'r')
  Pinyin (a) 1
  Pinyin (a) 2
  Pinyin (ai) 1
  Pinyin (ai) 2
  Pinyin (e) 1
  Pinyin (e) 2
  Pinyin (ei)
  Pinyin (i) 1
  Pinyin (i) 2
  Pinyin (o)
  Pinyin (u) 1
  Pinyin (u) 2
  Pinyin (ui)
  Pinyin (ü)
  Tones (a)
  Tones (ba)
  Tones (bai)
  Tones (bi)
  Tones (bo)
  Tones (bu)
  Tones (ca)
  Tones (ce)
  Tones (cha)
  Tones (che)
  Tones (chi)
  Tones (chu)
  Tones (ci)
  Tones (cu)
  Tones (da)
  Tones (dai)
  Tones (de)
  Tones (di)
  Tones (du)
  Tones (e)
  Tones (fa)
  Tones (fo)
  Tones (fu)
  Tones (ga)
  Tones (ge)
  Tones (gu)
  Tones (ha)
  Tones (he)
  Tones (hu)
  Tones (i)
  Tones (ji)
  Tones (ju)
  Tones (ka)
  Tones (ke)
  Tones (ku)
  Tones (la)
  Tones (le)
  Tones (li)
  Tones (lu)
  Tones (lü)
  Tones (ma)
  Tones (mai)
  Tones (mi)
  Tones (mo)
  Tones (mu)
  Tones (na)
  Tones (nai)
  Tones (ne)
  Tones (ni)
  Tones (nu)
  Tones (nü)
  Tones (o)
  Tones (pa)
  Tones (pai)
  Tones (pi)
  Tones (po)
  Tones (pu)
  Tones (qi)
  Tones (qu)
  Tones (re)
  Tones (ri)
  Tones (ru)
  Tones (sa)
  Tones (se)
  Tones (sha)
  Tones (she)
  Tones (shi)
  Tones (shu)
 • Consonants 1 ('b' to 'l')
  Consonants 2 ('g' to 'x')
  Consonants 3 ('zh' to 'r')
  Pinyin (a) 1
  Pinyin (a) 2
  Pinyin (ai) 1
  Pinyin (ai) 2
  Pinyin (e) 1
  Pinyin (e) 2
  Pinyin (ei)
  Pinyin (i) 1
  Pinyin (i) 2
  Pinyin (o)
  Pinyin (u) 1
  Pinyin (u) 2
  Pinyin (ui)
  Pinyin (ü)
  Tones (a)
  Tones (ba)
  Tones (bai)
  Tones (bi)
  Tones (bo)
  Tones (bu)
  Tones (ca)
  Tones (ce)
  Tones (cha)
  Tones (che)
  Tones (chi)
  Tones (chu)
  Tones (ci)
  Tones (cu)
  Tones (da)
  Tones (dai)
  Tones (de)
  Tones (di)
  Tones (du)
  Tones (e)
  Tones (fa)
  Tones (fo)
  Tones (fu)
  Tones (ga)
  Tones (ge)
  Tones (gu)
  Tones (ha)
  Tones (he)
  Tones (hu)
  Tones (i)
  Tones (ji)
  Tones (ju)
  Tones (ka)
  Tones (ke)
  Tones (ku)
  Tones (la)
  Tones (le)
  Tones (li)
  Tones (lu)
  Tones (lü)
  Tones (ma)
  Tones (mai)
  Tones (mi)
  Tones (mo)
  Tones (mu)
  Tones (na)
  Tones (nai)
  Tones (ne)
  Tones (ni)
  Tones (nu)
  Tones (nü)
  Tones (o)
  Tones (pa)
  Tones (pai)
  Tones (pi)
  Tones (po)
  Tones (pu)
  Tones (qi)
  Tones (qu)
  Tones (re)
  Tones (ri)
  Tones (ru)
  Tones (sa)
  Tones (se)
  Tones (sha)
  Tones (she)
  Tones (shi)
  Tones (shu)
 • Tones (pin)
  Tones (ping)
  Tones (qin)
  Tones (qing)
  Tones (ran)
  Tones (rang)
  Tones (ren)
  Tones (reng)
  Tones (rong)
  Tones (rui)
  Tones (sai)
  Tones (san)
  Tones (sang)
  Tones (sen)
  Tones (seng)
  Tones (shai)
  Tones (shan)
  Tones (shang)
  Tones (shen)
  Tones (sheng)
  Tones (shui)
  Tones (song)
  Tones (sui)
  Tones (tan)
  Tones (tang)
  Tones (tei)
  Tones (teng)
  Tones (ting)
  Tones (tong)
  Tones (tui)
  Tones (xin)
  Tones (xing)
  Tones (zai)
  Tones (zan)
  Tones (zang)
  Tones (zei)
  Tones (zen)
  Tones (zeng)
  Tones (zhai)
  Tones (zhan)
  Tones (zhang)
  Tones (zhen)
  Tones (zheng)
  Tones (zhong)
  Tones (zhui)
  Tones (zong)
  Tones (zui)
  Tones (heng)
  Tones (hong)
  Tones (hui)
  Tones (jin)
  Tones (jing)
  Tones (kai)
  Tones (kan)
  Tones (kang)
  Tones (ken)
  Tones (keng)
  Tones (kong)
  Tones (kui)
  Tones (lai)
  Tones (lan)
  Tones (lang)
  Tones (lei)
  Tones (leng)
  Tones (lin)
  Tones (ling)
  Tones (long)
  Tones (man)
  Tones (mang)
  Tones (mei)
  Tones (men)
  Tones (meng)
  Tones (min)
  Tones (ming)
  Tones (nan)
  Tones (nang)
  Tones (nei)
  Tones (nen)
  Tones (neng)
  Tones (nin)

 

Little Reader French Curriculum

In total, the full 12-month curriculum includes lesson subjects in 222 categories and contains 4,277* words, 2,912 images, 7,065 pronunciation files, 1,103 picture audio and sound effects, and over 762 video clips!

* Some words may be repeated across the curriculum as review lessons.

 • Action Words 1
  Action Words 2
  Action Words 3
  Animals "A" and "An"
  Animals and Body Parts
  Baby Things
  Baby Things (Le/La)
  Colors and Shapes
  Colors and Shapes (Le/La)
  Colors
  Colors (Le/La)
  Common Animals 1
  Common Animals 1 (Le/La)
  Common Animals 2
  Common Animals 2 (Le/La)
  Compound Action Words
  Couplets 1
  Couplets 2
  Creepy Crawlies
  Creepy Crawlies (Le/La)
  Drinks
  Drinks (Le/La)
  Flying Insects
  Flying Insects (Le/La)
  Food 1
  Food 1 (Le/La)
  Food 2
  Food 2 (Le/La)
  Food Quantities
  Fruits 1
  Fruits 1 (Le/La)
  Fruits 2
  Fruits 2 (Le/La)
  Hand Actions 1
  Hand Actions 2
  Hand Motions
  I Have...
 • Kids' Things
  Kids' Things (Le/La)
  Nature 1
  Nature 1 (Le/La)
  Nature 2
  Nature 2 (Le/La)
  Nature 3
  Nature 3 (Le/La)
  Parts of the Body - Head
  Parts of the Body - Head (Le/La)
  Parts of the Body 1
  Parts of the Body 1 (Le/La)
  Parts of the Body 2
  Parts of the Body 2 (Le/La)
  Parts of the Body 3
  Parts of the Body 3 (Le/La)
  Parts of the House
  Parts of the House (Le/La)
  People
  People (Le/La)
  People and Actions
  Plural
  Quantities (One and Of)
  Reflexive Verbs
  Reptiles
  Reptiles (Le/La)
  Shapes
  Shapes (Le/La)
  Simple Phrases 1
  Simple Phrases 2
  Singular and Plural 1
  Singular and Plural 2
  Sweet Food
  Sweet Food (Le/La)
  The... (Animals)
  The... (Common Words)
 • Things at Home - Meal Time
  Things at Home - Meal Time (Le/La)
  Things at Home 1
  Things at Home 1 (Le/La)
  Things at Home 2
  Things at Home 2 (Le/La)
  Things at Home 3
  Things at Home 3 (Le/La)
  Things We Wear 1
  Things We Wear 1 (Le/La)
  Things We Wear 2
  Things We Wear 2 (Le/La)
  Three-Syllable Words
  Transportation 1
  Transportation 1 (Le/La)
  Transportation 2
  Transportation 2 (Le/La)
  Two-Syllable Words 1
  Two-Syllable Words 1 (Le/La)
  Two-Syllable Words 2
  Two-Syllable Words 2 (Le/La)
  Two-Syllable Words 3
  Verbs with "To Do"
  Water Creatures
  Water Creatures (Le/La)
  Wild Animals 1
  Wild Animals 1 (Le/La)
  Wild Animals 2
  Wild Animals 2 (Le/La)
  Wild Animals 3
  Wild Animals 3 (Le/La)
  Wild Animals 4
  Wild Animals 4 (Le/La)

Stories

 • Day At The Zoo
  Let's Pretend
  Colors Everywhere
  Animal Sounds
  I Can Do Things
  I Like to Play
  Lucie Likes Flowers
  Hide and Seek
  Meet The Martin Family
  Going Places
  The Big Sky
 • Smiles
  What Animals Can Do
  Here Is My Head
  What I Do
  Manon's Room
  These Are the Parts of My Body
  Friends
  Yellow Sun, Blue Sky
  I Like the Way
  The Friendly Crocodile

The Pattern Phonics™ System

With Little Reader, your child will not only learn to sight-read, but will also be guided to decode the written language in an intuitive manner using our Pattern Phonics™ system. Our system enables you to split words into syllables or "parts" - this will create a visually comprehensible way of showing pronunciation stress and highlight certain consonants, vowels and combinations!

 • Words beginning with 'b'
  Words beginning with 'c' (cent)
  Words beginning with 'c' (cave)
  Words beginning with 'd'
  Words beginning with 'f'
  Words beginning with 'g' (garçon)
  Words beginning with 'g' (gel)
  Words beginning with 'h'
  Words beginning with 'j'
  Words beginning with 'k'
  Words beginning with 'l'
  Words beginning with 'm'
  Words beginning with 'n'
  Words beginning with 'p'
  Words beginning with 'q'
  Words beginning with 'r'
  Words containing 's'
  Words beginning with 't'
  Words beginning with 'v'
  Words beginning with 'z'
  Words beginning with 'bl'
  Words beginning with 'br'
  Words beginning with 'bu'
  Words beginning with 'ca'
  Words beginning with 'ch'
  Words beginning with 'cl'
  Words beginning with 'cr'
  Words containing 'ç'
  Words beginning with 'fi'
  Words beginning with 'fr'
  Words beginning with 'gl'
  Words beginning with 'gu'
 • Words beginning with 'na
  Words beginning with 'op'
  Words beginning with 'ou'
  Words beginning with 'ph'
  Words beginning with 'pl'
  Phonemes (a)
  Phonemes (e)
  Phonemes (i)
  Phonemes (o)
  Phonemes (u)
  Words beginning with 'a'
  Words containing 'â'
  Words containing 'ê'
  Words containing 'è'
  Words containing 'é'
  Words containing 'è' and 'é'
  Words containing 'i'
  Words containing 'o'
  Words containing 'u'
  Words ending with 'al'
  Words ending with 'ar'
  Words containing 'aï'
  Words ending with 'el'
  Words ending with 'er'
  Words ending with 'et
  Words containing 'eu'
  Words ending with 'in'
  Words ending with 'ir'
  Words containing 'oy'
  Words containing 'oi'
  Words containing 'ou'
  Words containing 'on'
  Words containing 'or'
 • Words containing 'ur'
  Words containing 'ui'
  Words containing 'on' and 'en'
  Words containing 'on' and 'an'
  Words ending with 'd'
  Words ending with 's'
  Words ending with 't'
  Words ending with 'x'
  Words ending with 'ain'
  Words ending with 'ace'
  Words ending with 'ail'
  Words containing 'eur'
  Words ending with 'eil'
  Words ending with 'ien'
  Words ending with 'ine
  Words ending with 'ion'
  Words containing 'œu'
  Words containing 'gn'
  Words ending with 'lle'
  Words ending with 'che'
  Words ending with 'tion'
  Words ending with 'que'
  Words ending with 'gue
  Words ending with 'ette'
  Words ending with 'eau'
  Words ending with 'eille'
  Words ending with 'euil'
  Words ending with 'ique'
  Words ending with 'able'

Miscellaneous Categories (not included in daily lessons)

 • Three-Letter Words 1
  Three-Letter Words 2
  Three-Letter Words 3
  Four-Letter Words 1
  Four-Letter Words 2
  Four-Letter Words 3
 • The Alphabet
  Alphabet (Phonics)
  Family
  Everyday Phrases

 

Watch Videos of Sample Little Reader Lessons

ทดลองฟรี     สั่งซื้อออนไลน์     อีเมลย์ถึงเรา

What Experts Say

Mia and Greg
former and current 6th Grade English Teachers

"Little Reader should be in everybody's home."
Watch the video

เยี่ยมชม BrillKids นานาชาติ

You can use google translate to view our international website in your language!

Go to BrillKids International


Earn money with BrillKids!

Believe in our products? Recommend them to others and earn a commission!

Learn more.

ฟรีคู่มือ

 • ดาวน์โหลดหนังสือฟรี

  Can young children really be taught math, music or to read? and if they can, should they? Find out more with these eBooks.

  ดาวน์โหลด Booklets

Like us on Facebook!